Den rättrådiges liv.

En förståndig man skall väl således helga hela sitt livs strävande åt detta mål. Och främst skall han väl hålla de lärdomar i ära, som giva hans själ en dylik karaktär, och alla andra skall han förakta.

Tydligtvis.

Vidare skall han, när det gäller hans kropps hälsa och välbefinnande, naturligtvis ej alls lämna vården därom åt den djuriska och oförnuftiga lustan, ja, han vill ej ens tänka på sin hälsa eller bemöda sig att bli frisk och skön, så framt ej detta hjälper honom att bli besinningsfull och måttlig. Och den kroppsliga harmonien skall han alltid söka endast för att därmed vinna endräkt och samklang i själen.

Alldeles så skall han handla, om han vill vara en verklig och sann musiker.

Och skall han ej, när det gäller att förvärva sig egendomar, iakttaga samma ordning och harmoni? Och han skall väl ej låta bedöva sig av folkmassans beundran och hopa pengarna i det oändliga, och därmed bereda sig en oändlig olycka?

Nej, det tror jag ej.

Han skall i stället ha ögonen riktade på sin själs författning och akta sig, att han ej vare sig genom överflöd eller brist rubbar något av densamma. Och enligt den principen skall han, så vitt det står i hans makt, sköta sin förmögenhet, vare sig det gäller utgifter eller inkomster.

Alldeles.

Och samma mål skall han tänka på, i vad det gäller ära och rykte. Gärna skall han mottaga och njuta av sådana ärebetygelser, som han tror skola kunna göra honom bättre; men han skall både i sitt enskilda och offentliga liv undfly sådana, som han tror skola kunna upplösa hans själs nuvarande författning.

Då skall han väl ej vilja befatta sig med politik, om han har dylika tankar.

Jo, vid hunden, sade jag, ytterst gärna i sin egen stat! Men näppeligen i sin fädernestat, om ej en gudomlig skickelse så fogar det.

Jag förstår. Du menar den stat, som vi just ha grundlagt, och som endast finns till i våra tankar och vårt tal; ty här på jorden tror jag ej, att den finns någonstädes.

Men kanske, sade jag, finns i himmelen en mönsterbild för den, som vill se en sådan och därefter inrätta sig själv. För övrigt, om den finns eller ej, betyder intet. Ty endast denna stats angelägenheter skall han vilja sköta, men ingen annan stats.

Högst sannolikt.