Det tredje ämnet.

Och skola vi taga astronomien som det tredje? Eller vad tycker du?

Ja, det tycker jag visst. Ty en mera noggrann kunskap om årstider, månader och år anstår ej blott jordbrukaren eller sjömannen utan också krigaren.

Jo, du är verkligen briljant, sade jag. Det ser ut, som du vore rädd för folk — att man skall tro om dig, att du yrkar på kunskaper, som ej äro praktiskt användbara. Det är emellertid en betydelsefull omständighet — som det dock är svårt att få människor att tro på — att det i själen hos var och en finns ett visst organ, som genom sysslandet med dessa vetenskaper renas och upptändes till liv, under det att det fördärvas och förblindas genom andra sysselsättningar; det är ett organ, som är mera värt än tusende kroppsliga ögon. Ty det är det enda, varmed man skådar sanningen. De som nu ha denna samma mening, skola finna, att du talar övermåttan väl. De som däremot ej ha upptäckt något av detta, skola anse, att dina ord ingenting ha att betyda; ty de se ej någon nämnvärd nytta av dem. Nu får du således bestämma dig för, till vilkendera av dessa två klasser du talar. Eller kanske talar du till ingen av dem? Kanske talar du företrädesvis för din egen skull, utan att likväl därför missunna andra, som möjligen kunna draga någon nytta därav.

Ja, jag föredrager att huvudsakligen tala och fråga och svara för min egen skull.