Företal

När jag utger denna tredje del av min översättning av Platon, känner jag ett behov att uttala min stora tacksamhet till både pressen och allmänheten för den stora välvilja, som från så många olika håll har visats denna översättning och som i hög grad har uppmuntrat mig att — låt vara under delvis ogynnsamma yttre förhållanden — fortsätta arbetet.

Jag använder tillfället att här framhålla, att jag naturligtvis har ansett det vara min självklara plikt att söka för min tolkning tillgodogöra mig de föregående översättningar, som ha gjorts så väl till svenska som till de stora kulturspråken.

De versifierade översättningarna från de antika skalderna (Homeros o. a.) ha i de fall, där sådana översättningar föreligga på svenska, i regel hämtats från dessa, varvid jag emellertid har ansett mig oförhindrad att företaga ändringar, där jag ansett skäl till dylika föreligga.

C. L.