Hur skola vi finna rättrådigheten?

Och nu, Aristons son, kunna vi väl säga, att vår stat är grundad. Och skaffa dig nu en god fackla, och vid dess sken må du se dig omkring i vår stat, och tag din broder till hjälp och Polemarkos och alla de andra här. Det gäller, om vi kunna upptäcka, var rättrådigheten bor och var orättrådigheten, och vad som skiljer dessa två åt, och vilken av dem, som man måste äga för att bli lycklig, och det vare sig man undgår gudars och människors uppmärksamhet eller ej.

Nej, tack vackert, sade Glavkon. Det var du, som åtog dig att söka, och du förklarade, att det vore syndigt av dig att ej på allt sätt och efter bästa förmåga hjälpa rättrådigheten.

Din påminnelse är riktig. Så får jag väl handla därefter, men jag måste taga er till hjälp.

Ja, det får du göra.

Jag hoppas således, att jag skall kunna finna det på följande sätt. Jag antar, att om vår stat är riktigt väl grundlagd, är den fullkomligt god.

Det är givet.

Det är således tydligt, att den är vis, modig, besinningsfull och rättrådig.

Ja, det är tydligt.

Och finna vi några av dessa egenskaper i den, återstå således de egenskaper, som vi ej ha funnit.

Ja visst.

Om vi hade t. ex. fyra saker på ett bestämt ställe och ville söka rätt på en av dem, skulle vi ju vara belåtna, om vi strax påträffade denna, som vi sökte. Om vi däremot först träffade på de tre andra, hade vi ju i och med detsamma även fått reda på, att det återstående var just det, som vi sökte efter.

Du har rätt.

Skola vi nu ej söka på samma sätt även beträffande de nämnda egenskaperna, som ju också äro fyra.

Tydligtvis.