Om visheten.

Den egenskap, som därvid först synes visa sig, är visheten. Men med den är det ett särskilt egendomligt förhållande.

Vad då?

Den stat, som vi ha framställt, synes mig vara vis, och det därför, att den har tillgång till goda råd. Inte sant.

Jo.

Och just detta, rådigheten, är tydligen ett slags insikt; ty genom insikt — och ej genom okunnighet — fattar man goda råd.

Tydligen.

Och i staten finns det många olika slags insikt.

Naturligtvis.

Kan staten förtjäna att kallas vis och rådgod till följd av snickarnas insikt?

Visst inte. Den ger staten endast rätt att kallas kunnig i snickeri.

Det är således ej på grund av någon kunskap om, hur man bäst skall göra träkärl, som staten kan kallas för vis.

Nej visst.

Men kanske på grund av kunskap i smidesarbete eller annat liknande?

Nej, ingalunda.

Och ej heller på grund av kunskap om, hur man skall låta jorden bära frukt; därigenom blir den endast kunnig i jordbruk.

Det menar jag också.

Säg mig nu: finns det i vår nyligen grundade stat en särskild insikt hos vissa medborgare, där man ej rådplägar om en speciell sida av staten utan om hela staten, för att se hur den bäst kan ordnas i sitt inre och i sitt förhållande till andra stater?

Ja, det finns det.

Vilken är denna insikt, och var finns den?

Det är den kunskap, som syftar till statens bevakning, och den finns bland de styresmän, som vi nyss kallade fullkomliga väktare.

Vad kallar du således staten på grund av denna kunskap?

Rådgod och verkligen vis.

Tror du, att det i vår stat kommer att finnas mest smeder eller mest dylika verkliga väktare.

Mycket flera smeder.

Kommer det ej att bli så, att av alla dem, som ha en särskild benämning på grund av en särskild kunskap, väktarna äro de allra fåtaligaste?

Jo, förvisso.

Det är således med hänsyn till sin minsta del eller klass — den styrande och ledande klassen — och den kunskap, som finns hos den, som hela staten, ordnad och inrättad enligt naturen, kan kallas vis. Den klass synes således av naturen vara den fåtaligaste, som har tillfälle att få del i den kunskap, som ensam bland alla förtjänar att kallas vishet.

Du har alldeles rätt.

Vi ha nu således på ett eller annat sätt funnit en av de fyra egenskaperna, såväl dess natur som dess plats i staten.

Ja, och det på ett fullt tillfredsställande sätt, menar jag.